Đội ngũ lãnh đạo

ĐỘI NGŨ BAN LÃNH ĐẠO

Giám Đốc Điều Hành  

Võ Xuân Phong

Giám Đốc Điều Hành
Lã Văn Tiến
Phó Giám Đốc khối Văn Phòng

Lã Văn Tiến

Phó Giám Đốc khối Văn Phòng
Phó Giám Đốc Khối Xây Lắp CN  

Trần Đức Lợi

Phó Giám Đốc Khối Xây Lắp CN
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Kế Toán Trưởng  

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kế toán Trưởng